Norwegian 101: Ode to Alcohol (Ode til alkohol)

Heidi Håvan Grosch
Sparbu, Norway

Brun eller blek
Eller melkehvit
Eller grønn som gress
Både flat og musserende

Du, du
Du som holder makt
Til å varme kroppen
Eller ta bort sansene
Vi betaler enhver pris
Og når vi reiser bort
Fra vår norske hjemland
Vi drikker
Dobbelt så mye
Fordi det føles som om det er gratis

Vi leker også med gamle oppskrifter
I kjelleren
Eller i skogen
Drikker våre skvetter ut av drikkeflasker
Papirposer
Eller bruker dem som eddik
Oppskrifter nedarvet
Fra generasjon til generasjon
Eller
De som finnes på baksiden av et sett
Vi kjøpte i bryggebutikken.

Vi trenger ikke lenger å gjemme deg
I skogen,
Eller under gulvplankene
Selv om noen fortsatt later
Som det ikke er noen grenser
Og prøver å gjemme deg
I kofferter, vesker, eller vannflasker
Når de krysser over grensen fra Sverige.

Vi stresser som barn til godteributikken
Når vi går av flyet
På vårt hjemlands jord
Fyller opp kredittkort og kvoter
Med så mye av deg
Som vi kan lovlig bære
Spesielt,
Igjen,
Når Norge lokker oss hjem.
Og skateoppkreveren står og venter på døren.

Brown or pale
Or milky white
Or grassy green
Both flat and fizzy

You, you
You who hold the power
To warm the body
Or take away the senses
We pay any price
And when traveling away
From our Norwegian homeland
Will drink
Twice as much
Because it feels like it is free

We also play with old recipes
In the cellar
Or in the woods
Drinking our spoils out of hip flasks
Paper bags
Or using them as vinegar
Recipes passed down
From generation to generation
Or
Those found on the back of a kit
We purchased at the brewing store.

We no longer need to hide you
In the forest,
Or under the floorboards
Although some still pretend
There is no limit
And try to hide you
In suitcases, purses, or water bottles
When crossing the Swedish border.

We rush like children to the candy store
When we disembark the plane
On our homeland soil
Filling up credit cards and quotas
With as much of you
As we can legally carry
Especially,
Again,
When Norway beckons us home
And the taxman stands waiting at the door.

This article originally appeared in the Sept. 18, 2015, issue of the Norwegian American Weekly.

Norwegian American Logo

The Norwegian American

The Norwegian American is North America's oldest and only Norwegian newspaper, published since May 17, 1889.