Norsk 101: Language practice with Christie Ericson

Forward! (Fram!)

Fram

Photo courtesy of Christie Ericson
Christie on board the Fram (Christie om bord i Fram).


Norsk 101 with Christie Ericson

One of my favorite museums (Ett av favorittmuseene mine) in Norway (i Norge) is the Fram Museum (er Frammuseet) in (i) Oslo. The museum was opened in (Museet ble åpnet i) 1936 to house (for å huse) the restored polar ship (det restaurerte polarskipetFram. Today the museum depicts the history (I dag fremstiller museet historien) of Norwegian polar expeditions (om norske polarekspedisjoner) and three great Norwegian polar explorers, in particular (og særlig tre store norske polfarere), Fridtjof Nansen, Otto Sverdrup, and (og) Roald Amundsen.

I have read a lot about (Jeg har lest mye om) Roald Amundsen, and I am distantly related to him (og jeg er fjernt beslektet med ham), so I was very excited (så jeg var veldig spent på) to see the museum (å se museet), which is located on (som ligger på) Bygdøy. You can take either the bus or the ferry (Du kan ta både buss og ferge) to the museum (til museet). Of course, I had to go by boat (Jeg måtte selvfølgelig ta båten) – any opportunity to be on the water! (må jo benytte enhver mulighet til å være på vannet!)

The main attraction (Hovedattraksjonen) is the polar vessel (er polarskutaFram, which was designed and built (som ble utformet og bygd) by boat builder (av båtbygger) Colin Archer in 1892 for Fridtjof Nansen. Nansen wanted a vessel (Nansen ville ha et fartøy) that would not be crushed by the polar ice (som ikke kunne bli knust av polarisen). The Fram was used on three important expeditions (ble brukt på tre viktige ekspedisjoner) – with (med) Nansen over the Arctic Ocean (over Polhavet), with (med) Sverdrup to the Arctic archipelago (til den arktiske øygruppen) west of Greenland (vest for Grønland), and with (og med) Amundsen on his South Pole expedition (på hans sydpolsekspedisjon).

Since (Siden) 2013, the museum has also housed (har museet også huset) the Gjøa. Under Amundsen’s leadership (Under Amundsens ledelse), the Gjøa was the first ship (ble Gjøa det første skipet) to sail through (til å seile gjennom) the Northwest Passage (Nordvestpassasjen). 

You can go on board (Du kan gå om bord) both ships (på begge skipene) to see how the crew lived (for å se hvordan mannskap levde). The museum also has (Museet har også) three floors (tre etasjer) of exhibits with (med utstillinger av) photographs (fotografier), film (film), interactive maps (interaktive kart), special light effects (spesielle lyseffekter), and equipment from the polar expeditions (og utstyr fra polarekspedisjonene).

 

This article originally appeared in the March 6, 2020, issue of The Norwegian American. To subscribe, visit SUBSCRIBE or call us at (206) 784-4617.

Avatar photo

Christie Ericson

Christie Ericson is an academic librarian living in Anchorage, Alaska. She has a background in languages and linguistics and has been fulfilling her lifelong dream of learning the Norwegian language. She also serves as the cultural director and librarian at her local Sons of Norway lodge and is completely addicted to Selbu mitten knitting.