New year, new hope, new time, and many new opportunities

Devotion by Pastor Anne Brit Aasland

Anne Brit Aasland

Foto: Lori Ann Reinhall
Pastor Anne Brit Aasland fra Mindekirken ønsker alle en adventstid full av lys, glede og håp.

ANNE BRIT AASLAND
Mindekirken, Minneapolis

We are pleased that Pastor Aasland has agreed to offer this devotion in both Norwegian and English. We hope you find it meaningful!

Nytt år, nytt håp, ny tid og mye nye muligheter
Første søndag i advent feirer kirken at et nytt kirkeår har begynt. I år blir alt annerledes. En annerledes juletid med en annerledes feiring i en annerledes verden. Det er ingen vei tilbake til det vi hadde for ett år siden. 2020 vil gå inn i vår hukommelse som et år da alt ble forandret. Vi fikk en pandemi som ikke ville gi seg. Hver gang vi har prøvd å gå tilbake til det vi trodde var normalt, økte antallet coronavirus-smittede og i skrivende stund er tallene på daglige smittede og døde rekordhøye ikke bare i USA, men i mange andre land også i Norge.

Troen og tilliten forsvant i det vi ikke lenger kunne stole på noen. Vår beste venn kunne være vår fiende og smitte oss med et dødelig virus. 2020 var også et år med ekstremt mye uro, hva som lenge hadde ligget under overflaten, ble åpenbart—systematisk rasisme, ikke bare i ord, men i praksis—en opprivende valgkamp, ekstremvær og branner som skjedde oftere og sterkere enn noen gang før. Det ble ekstremt mange som ble arbeidsløse, ja, 2020 var et år der vi opplevde mye redsel og sorg på mange plan både i kirken og i samfunnet.

Og så skal vi feire jul—at Gud kom ned på jorden og viste oss en annen vei. Hans budskap snudde opp ned på alt det menneskene trodd på og satte sin lit til. Julebudskap­et viser oss at den svakeste—at et nyfødt menneskebarn, blir gitt all makt i himmel og på jord—at kjærligheten er ster­kere enn døden og at Guds skapelse fremdeles er virksom på jorden. I bibelen (Forkynneren kap 3) står det at det er en tid for alt—En tid for å rive ned, og en tid for å bygge opp (vers 3b). En tid for å rive i stykker, en tid for å sy i sammen, en tid for å tie en tid for å tale (vers 7). En tid for krig og en tid for fred (vers 8b). Og nå er tiden kommet for å bygge opp og å sy i sammen og det er endelig en tid for fred! De som ikke forstod at coronavirus var farlig, kan begynne å ta hensyn til seg selv og andre, de som stemte på et annet parti enn deg, er ikke dine fiender, de er dine naboer og dine fremtidige venner.

Denne julen blir alt annerledes, men kanskje vi i år kan få et dypere og mer innholdsrik forståelse hva julebudskapet inne­bæ­rer? For alt kan bli nytt! Julebudskapet gir oss håp! Det vonde kan vi legge bak oss og strekke oss etter det som fremmer fred og glede, kjærlighet og omsorg, opp­muntring og styrke, åpenhet, ærlighet og alt som fremmer den gode forandringen.

Stjernene lyser fremdeles i mørket er tittelen til en norsk salme av Svein Ellingsen (724 i den norske salmeboken som vi bruker i Mindekirken):
Vers 2: Ennå er håpet en levende flamme, lyset er tent i den mørkeste natt,
ennå kan sårene leges og heles, vi kan forsones med jorden, vår mor.
Vers 3: Drømmen og håpet skal bo i vårt hjerte! Se nå er skapelsens åttende dag!
Vi skal erkjenne i gledesfylt undring; Alt som er skapt er vår søster og bror.
Gud velsigne dere alle, ha en velsignet god Jul.

Gudstjenestene fra The Norwegian Lutheran Memorial Church in Minneapolis finner dere på www.mindekirken.net.

Anne Brit Aasland

Photo: Lori Ann Reinhall
Pastor Anne Brit Aasland stands in devotion before the altar at Mindekirken.

New year, new hope, new time, and many new opportunities
On the first Sunday in Advent, the church celebrates the beginning of a new church year. This year, everything will be different. A different Christmastime with a different celebration in a different world. There is no way back to what we had a year ago; 2020 will go down in our memory as a year when everything changed. We had a pandemic that would not go away. Every time we have tried to return to what we thought was normal, the number of COVID-19-infected increased, and at the time of writing, the numbers of daily infected and dead are at a record high not only in the United States, but in many other countries, including Norway.
Faith and trust disappeared when we no longer could trust anyone. Our best friend could be our enemy and infect us with a deadly virus. This was also a year of extreme unrest, when what for a long time had been beneath the surface was revealed: systemic racism, not just in words but in practice, an upsetting election campaign, extreme weather and fires happening more often and stronger than ever before, extreme numbers of people became unemployed—yes, 2020 was a year when we experienced a lot of fear and grief on many levels, both in the church and in society.
And now we are going to celebrate Christmas—that God came down to Earth and showed us another way. His message turned everything people believed in and put their trust in upside down. The Christmas message shows us that the weakest—a newborn human child—was given all power in heaven and on earth, that love is stronger than death, and that God’s creation is still active on earth. In the Bible (Ecclesiastes 3), it says that there is a time for everything, a time to break down and a time to build up (verse 3b). A time to tear, a time to mend, a time to keep silent, and a time to speak (verse 7). A time for war and a time for peace (verse 8b). And now the time has come to build up and mend together, and it is finally a time for peace! Those who did not understand that the coronavirus was dangerous can begin to pay attention to themselves and others, those who voted for a party other than you are not your enemies: they are your neighbors and your future friends.
This Christmas everything will be different, but will we perhaps this year be able to get a deeper and more meaningful understanding of what the Christmas message entails? For everything can be new! The Christmas message gives us hope. We can put the hurt behind us and reach for what promotes peace and joy, love and care, encouragement and strength, openness, honesty and everything that promotes the good change.
“The stars still shine in the dark” is the title of a Norwegian hymn by Svein Ellingsen (724 in the Norwegian hymnal that we use at Mindekirken):
Verse 2: The hope is still a living flame, the light is lit in the darkest night,
the wounds can be cured and healed, we can be reconciled to the earth, our mother.
Verse 3: Dream and hope shall dwell in our hearts! See, now is the eighth day of creation! We shall acknowledge in joyful wonder; All that is created is our sister and brother.
God bless you all, and have a blessed Merry Christmas.

The services from The Norwegian Lutheran Memorial Church in Minneapolis can be found at www.mindekirken.net.

This article originally appeared in the Nov. 27, 2020, issue of The Norwegian American.

Avatar photo

Anne Brit Aasland

Anne Brit Aasland, born in Stavanger, is a theologian, social anthropologist, coach, and author. In Norway, she is based in the Bærum parish and has worked in crisis centers and prisons. She is currently serving as pastor at Mindekirken in Minneapolis.